နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
ပထမနှစ် (   Civil  )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်အကြောင်းအရာ
​မောင်ထူးအောင်ကျော်IC-1
မဆုလဲ့ဝတီIC-2
မသိင်္ဂီစိုးIC-3
မဝတီချိုIC-4
မဆုစန္ဒီအောင်IC-5
မခင်ပြည့်ပြည့်စံIC-6
မောင်အောင်ဇင်ဖြိုးIC-7
​မောင်ဉာဏ်ထက်လင်းIC-8
​မောင်လမင်းဦးIC-9
၁၀မနှင်းအိအိချိုဇင်IC-10
၁၁မပိုးအိဆွေIC-11
၁၂မနွယ်ဇင်ဦးIC-12
၁၃​မောင်မင်းမြတ်ဇော်IC-13
၁၄​မောင်ဖြိုးဘိုဘိုIC-14
၁၅​မောင်ရန်ပိုင်စိုးIC-15
၁၆​မောင်အောင်ပြည့်ဖြိုးIC-16
၁၇မဝင်းပပဖြိုးIC-17
၁၈မနွဲ့နွဲ့စန်းIC-18
၁၉​မောင်သော်လွင်ထွန်းIC-19
၂၀​မောင်ကောင်းဆင့်ဝင်းIC-20
၂၁မသိမ့်သိမ့်သူIC-21
၂၂​မောင်မင်းခန့်ကျော်IC-22
၂၃​မောင်ထွန်းကျော်IC-23
၂၄မအေးစန္ဒီကျော်IC-24
၂၅​မောင်ဇော်ထက်အောင်IC-25
၂၆မလွင်မီမီအောင်IC-26
၂၇မောင်ပြည့်စုံအောင်IC-27
၂၈​မောင်ဝေယံရဲရင့်IC-28
၂၉​မောင်ဝေယံအောင်IC-29
၃၀​မောင်ကောင်းခန့်ဇော်IC-30
၃၁မစိမ်းမို့မို့လှိုင်IC-31
၃၂မမေရည်မွန်ကိုIC-32
၃၃မခိုင်ဆုရည်ဝင်းIC-33
၃၄​မောင်အောင်သိမ်းထူးမြတ်IC-34
၃၅​မောင်ဇော်မင်းထက်IC-35
၃၆​မောင်ချိုင်ထန်းIC-36
၃၇မအေးမြတ်မွန်IC-37®
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
ပထမနှစ် (   EC  )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်အကြောင်းအရာ
​မနှင်းသဇင်မိုးIEC-1
​မောင်အောင်ဖြိုးခိုင်IEC-2
​မောင်မင်းခန့်ဇော်IEC-3
မောင်ရိုလ်နယ်လ်ထန်IEC-4
မဆုပြည့်ဖြိုးIEC-5
မယုယစိုးမင်းIEC-6
မယုဝေလွင်IEC-7
မမေပိုင်ပိုင်ဖြိုးIEC-8
မောင်မိုးထက်ကျော်IEC-9
၁၀မဟေမာန်လင်းလတ်IEC-10
၁၁​မောင်လင်းခန့်မာန်IEC-11
၁၂မနန်းကေခိုင်IEC-12
၁၃မနှင်းဝတ်ရည်နိုင်IEC-13
၁၄​မောင်ပြည့်စုံမော်IEC-14
၁၅မနော်ဝါဆွေIEC-15
၁၆မမိုးစက်ပွင့်IEC-16
၁၇​မောင်ရှိန်းမင်းခန့်IEC-17
၁၈​မောင်ဟိန်းထက်စိုးIEC-18
၁၉မယွန်းမို့မို့မှူးIEC-19
၂၀မအိသဉ္ဇာလွင်IEC-20
၂၁မဆုမြတ်မိုးIEC-21
၂၂မနီလာအောင်IEC-22
၂၃မခိုင်ဇင်သော်IEC-23
၂၄​မောင်စည်သူထွန်းIEC-24
၂၅မနှင်းအဉ္ဇလီထွန်းIEC-25
၂၆​မောင်ခန့်ဝေယံIEC-26
၂၇​မောင်နေဦးလွင်IEC-27
၂၈မယွန်းပပအောင်IEC-28
၂၉မချောဆုသဉ္ဇာဇော်IEC-29
၃၀မအေးအေးငြိမ်းIEC-30
၃၁​မောင်အောင်ကိုဖြိုးIEC-31
၃၂မောင်ဟိန်းမင်းထက်IEC-32
၃၃မဖြူသင်းနွယ်IEC-33
၃၄​မောင်ဌေးမင်းအောင်IEC-34
၃၆​မောင်ပြည့်ဖြိုးကျော်IEC-36®
၃၇​မောင်ဟိန်းမင်းထက်IEC-37®
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
ပထမနှစ် (   EP  )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်
​မောင်ထက်ကြည်လင်း IEP-1
မလင်းလင်းမြတ်IEP-2
​မောင်သူရိန်မျိုးIEP-3
​မောင်ထင်လင်းအောင်IEP-4
မရွယ်ရည်ဘုန်းပြည့်IEP-5
မငုဝါဝါနိုင်IEP-6
မကြည်ထက်လှိုင်IEP-7
မချမ်းမြေ့ရူပါလွင်IEP-8
​မောင်ချမ်းကိုသူIEP-9
၁၀​မောင်ဖြိုးပြည့်စုံထွန်းIEP-10
၁၁​မောင်ဝေဖြိုးအောင်IEP-11
၁၂မစုမြမြသိမ့်IEP-12
၁၃​မောင်စိုးအောင်IEP-13
၁၄မသီရိရွှေစင်IEP-14
၁၅မမြဟန်နီIEP-15
၁၆​မောင်ကျော်မျိုးအောင်IEP-16
၁၇မသွယ်ယမင်းဌေးIEP-17
၁၈မဖူးဖူးဆယ်IEP-18
၁၉​မောင်ရဲလင်းထွန်းIEP-19
၂၀​မောင်ပိုင်သူခန့်IEP-20
၂၁​မောင်ဆောင်းဒီရဲIEP-21
၂၂​မောင်စွမ်းထက်ဟိန်းIEP-22
၂၃​မောင်ဘုန်းမြင့်မိုးIEP-23
၂၄​မောင်သော်ဇင်ဖြိုးIEP-24
၂၅​မောင်ကောင်းထက်စံIEP-25
၂၆​မောင်အောင်ဖြိုးခိုင်IEP-26
၂၇​မောင်ဇင်ကိုအောင်IEP-27
၂၈​မောင်ငြိမ်းချမ်းထွန်းIEP-28
၂၉​မောင်ကောင်းဇင်ခန့်IEP-29
၃၀​မောင်ဝေယံမိုးIEP-30
၃၁​မောင်ဇော်ပိုင်IEP-31
၃၂​မောင်အောင်မြင့်မြတ်IEP-32
၃၃မောင်ဖြိုးခန့်ကျော်IEP-33
၃၄​မောင်ကောင်းဆက်နိုင်IEP-34
၃၅​မောင်ချစ်ရင်ထူးIEP-35
၃၆​မောင်ဇော်ထက်အောင်IEP-36
၃၇မောင်ပြည့်လျှံအောင်IEP-37
၃၈​မောင်လင်းခန့်မောင်IEP-38
၃၉မောင်သက်နိုင်ထွန်းIEP-39®
၄၀မအေးအေးငြိမ်းIEP-40®
၄၁မောင်ရဝေထွန်းIEP-41®
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
ပထမနှစ် (   Mech  )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်အကြောင်းအရာ
မောင်အာကာကျော်IMech-1
​မောင်နိုင်လင်းအောင်IMech-2
​မောင်ဇင်ကိုသက်IMech-3
​မောင်ညီညီအောင်IMech-4
မောင်စိုးမိုးထွန်းIMech-5
မောင်အောင်ပိုင်IMech-6
မောင်မင်းခန့်ဇော်IMech-7
မောင်ရာဇာထွန်းIMech-8
မောင်ကျော်ထက်စံIMech-9
၁၀မောင်ချမ်းမြေ့ကိုIMech-10
၁၁မောင်ဇင်ကိုအောင်IMech-11
၁၂မောင်အောင်ခန့်IMech-12
၁၃မောင်ပိုင်ဇင်ဦးIMech-13
၁၄မောင်စံကျော်ထွန်းIMech-14
၁၅မောင်ရွှေဘုန်းအောင်IMech-15
၁၆မောင်စည်သူဇော်IMech-16
၁၇မောင်တာရာလင်းIMech-17
၁၈မောင်ဆက်မော်နိုင်IMech-18
၁၉မောင်ထက်မြတ်စိုးIMech-19
၂၀မောင်ငြိမ်းချမ်းကိုIMech-20
၂၁မောင်နိုင်ရဲရင့်IMech-21
၂၂မောင်ဖုန်းသက်ခိုင်IMech-22
၂၃မောင်ရှိုင်းဝဏ္ဏအောင်IMech-23
၂၄မောင်မင်းခန့်ဇော်လင်းIMech-24
၂၅မောင်တာရာလင်းIMech-25
၂၆မောင်စိုင်းပီတိထွန်းIMech-26
၂၇မောင်ညီသူဇော်လွင်IMech-27
၂၈မောင်အာကာမင်းကျော်IMech-28
၂၉မောင်သိန်းကိုကိုIMech-29
၃၀မောင်ဝေယံခန့်ကျော်IMech-30
၃၁မောင်ကြည်ဇင်ခန့်IMech-31
၃၂မောင်ညီညီမင်းထက်IMech-32
၃၃မောင်ကျော်ဇေယျIMech-33
၃၄မောင်ဟိန်းစည်သူIMech-34
၃၅မောင်စိုးမိုးအောင်IMech-35
၃၆မောင်စိုင်းကောင်းခန့်IMech-36
၃၇မောင်ထူးနိုင်ခန့်IMech-37
၃၈မောင်ရဲထက်ရှိန်IMech-38
၃၉မောင်အောင်ကျော်ကျော်ထွန်းIMech-39
၄၀မောင်ဟန်သုဝေIMech-40
၄၁မောင်အောင်ကောင်းခန့်IMech-41
၄၂မောင်အောင်ချမ်းသာIMech-42®
၄၃မောင်လင်းဆက်အောင်IMech-43®
၄၄မောင်နေမျိုးအောင်IMech-44®
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
 Second  Year (     Civil       )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်
မထိုက်နန္ဒာလွင်IIC-1
မလဲ့သူဇာမိုးIIC-2
မမြတ်စုသက်IIC-3
မဟန်မေချိန်IIC-4
‌ေမာင်ဇာနည်ဗိုလ်IIC-5
မခိုင်နှင်းဝေIIC-6
မောင်အောင်မျိုးကျော်IIC-7
မမျိုးမြတ်သူIIC-8
မသူဇာလင်းIIC-9
၁၀မောင်မင်းလွင်ဦးIIC-10
၁၁မအိသက်ထားနိုင်IIC-11
၁၂မောင်သာထူးအောင်IIC-12
၁၃မအေးသန္တာဖြိုးIIC-13
၁၄မောင်ကျော်မျိုးဦးIIC-14
၁၅မပန်းမြတ်ဟေသီIIC-15
၁၆မခိုင်ဝေဝေဇော်IIC-16
၁၇‌မတမ်အောင်လိုင်းIIC-17
၁၈မောင်အောင်ကိုလွင်IIC-18
၁၉မယုနန္ဒာလှိုင်IIC-19
၂၀မငွေကူးကူးဝင်းIIC-20
၂၁မသက်သက်လွင်IIC-21
၂၂မနွေးနွေးလှိုင်IIC-22
၂၃မဝင်းအိအိခိုင်IIC-23
၂၄မောင်သန့်ဇင်ဝင်းIIC-24
၂၅မောင်ထက်ပိုင်စိုးIIC-25
၂၆မမေလပြည့်ဝန်းIIC-26
၂၇မသက်မွန်ဖြိုးIIC-27
၂၈မောင်ဟိန်းစည်သူIIC-28
၂၉မောင်ကောင်းစည်လင်းIIC-29
၃၀မောင်ဘုန်းမြတ်သွေးIIC-30
၃၁မောင်စိုးလင်းအောင်IIC-31
၃၂မောင်ကျော်ဇင်သက်IIC-32
၃၃မောင်အောင်မျိုးကိုIIC-33
၃၄မောင်သန့်ဇင်ထွန်းIIC-34
၃၅မောင်အောင်ကောင်းမြတ်IIC-35
၃၆မောင်မျိုးမင်းဇော်IIC-36
၃၇မောင်ဇေထက်နိုင်IIC-37
၃၈မငြိမ်းစုသူIIC-38
၃၉မောင်ဇေယုနိုင်IIC-39
၄၀မောင်အောင်ငြိမ်းမြင့်IIC-40
၄၁မမေသန့်ဇင်IIC-41
၄၂မောင်နိုင်ဝေဖြိုးIIC-42
၄၃မောင်အောင်ပြည့်ဦးIIC-43
၄၄မောင်စွမ်းရည်ထက်IIC-44
၄၅မောင်ထက်ပိုင်စိုးIIC-45
၄၆မောင်ထူးဝေအောင်IIC-46
၄၇မနှင်းဝတ်မှုန်လင်းIIC-47
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
 Second  Year (     EC      )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်လက်မှတ်
မောင်ဉာဏ်လင်းထက်IIEC-3
မအေးမိုးဌေးIIEC-4
မနှင်းနွယ်ဆွေIIEC-5
မယွန်းရွှေရည်ဦးIIEC-6
မမီမီချိုIIEC-7
မောင်သီဟဇော်IIEC-8
မခင်အေးအေးဇော်IIEC-9
မပိုးအိလှိုင်IIEC-10
မခင်ထားဆွေIIEC-11
၁၀မဇင်မာဦးIIEC-12
၁၁မအေးချမ်းမြေ့IIEC-13
၁၂မအိသိင်္ဂီIIEC-14
၁၃မောင်ဟိန်းတေဇာIIEC-15
၁၄မခိုင်သဇင်လင်းIIEC-16
၁၅မဂျွန်သီရိအောင်IIEC-17
၁၆မခြူးခြူးဇော်IIEC-18
၁၇မောင်ကောင်းထက်သာIIEC-19
၁၈မောင်ဖြိုးသက်ဝေIIEC-21
၁၉မောင်ကောင်းခန့်ဟိန်းIIEC-22
၂၀မောင်ဇင်မင်းသူလွင်IIEC-23
၂၁မအိမ့်သဥ္ဇာသက်IIEC-24
၂၂မောင်စိုင်းဝဏ္ဏIIEC-25
၂၃မောင်အောင်သခင်IIEC-26
၂၄မောင်သက်ပိုင်စိုးIIEC-27
၂၅မောင်ဘုန်းပြည့်ကိုIIEC-28
၂၆မောင်သက်ဦးဆွေIIEC-30®
၂၇မောင်မြတ်ဟန်ပိုIIEC-31®
၂၈မောင်အောင်မျိုးလင်းIIEC-32®
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
 Second  Year (     EP      )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်လက်မှတ်
မခင်ရတနာစိုးIIEP-1 
မောင်အောင်ပြည့်ဖြိုးIIEP-2 
မောင်မင်းနိုင်IIEP-3 
မဇူးဇူးငယ်IIEP-4 
မောင်မိုးမင်းဌေးIIEP-5 
မနွေးယုမွန်IIEP-6 
မောင်ရွှေအောင်IIEP-7 
မလိန်းရောင်ပိုင်IIEP-8 
မသီရိစန္ဒာအောင်IIEP-9 
၁၀မောင်ဝင်းမိုးကျော်IIEP-10 
၁၁မောင်သန်းတိုးအောင်IIEP-11 
၁၂မောင်ထက်မြတ်အောင်IIEP-13 
၁၃မအေမီမြင့်ကျော်IIEP-14 
၁၄မောင်သက်ကိုထွန်းIIEP-15 
၁၅မခိုင်သဇင်စိုးIIEP-16 
၁၆မောင်သက်ဝေဇော်IIEP-17 
၁၇မောင်မျိုးဆက်IIEP-18 
၁၈မောင်လင်းလင်းအောင်IIEP-19 
၁၉မောင်ဇော်ထက်အောင်IIEP-20 
၂၀မခင်ကြည်သာIIEP-21 
၂၁မနန္ဒာထက်ထက်ထွန်းIIEP-22 
၂၂မောင်ဟိန်းလွင်ဦးIIEP-23 
၂၃မောင်ဖြိုးအာကာIIEP-24 
၂၄မအေးချမ်းမွန်အောင်IIEP-25 
၂၅မောင်သီဟအောင်IIEP-26 
၂၆မောင်ဇွဲရောင်နီထွန်းIIEP-27 
၂၇မောင်ရဲလင်းအောင်IIEP-28 
၂၈မောင်ဇင်ကိုအောင်IIEP-29 
၂၉မောင်အောင်ကျော်ဇောIIEP-30® 
၃၀မောင်နိုင်ဇေသူရIIEP-31® 
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
 Second  Year (    Mech      )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်လက်မှတ်
မောင်ဟိန်းမြတ်မှူးအောင်IIMech-1
မောင်ဟိဏ်းထက်အောင်IIMech-2
မောင်သက်ကိုကိုထွန်းIIMech-3
မောင်မင်းသူအောင်IIMech-4
မောင်အောင်ဇော်ဟိန်းIIMech-5
မောင်အာကာစွမ်းထက်လှိုင်IIMech-6
မောင်အောင်ဖြိုးသူIIMech-7
မောင်ထက်အာကာဟိန်းIIMech-8
မောင်ဇာနည်အောင်IIMech-9
၁၀မောင်ထက်မြတ်အောင်IIMech-10
၁၁မောင်ပြုံးမောင်မောင်IIMech-11
၁၂မောင်မင်းခန့်ဇော်IIMech-12
၁၃မောင်မင်းထက်ကျော်IIMech-13
၁၄မောင်ဇော်ဟိန်းIIMech-14
၁၅မောင်အောင်ကျော်ဟိန်းIIMech-15
၁၆မောင်ဇင်မင်းခန့်IIMech-16
၁၇မောင်စိုးသန်းအောင်IIMech-17
၁၈မောင်သော်ဇင်ဝင်းIIMech-18
၁၉မောင်မင်းသူရအောင်IIMech-19
၂၀မောင်ချမ်းငြိမ်းIIMech-20
၂၁မောင်ဗိုလ်ဗိုလ်ချစ်IIMech-21
၂၂မောင်ရဲမင်းအောင်IIMech-22
၂၃မောင်သီဟIIMech-23
၂၄မောင်မျိုးမင်းသူIIMech-24
၂၅မောင်အာကာဖြိုးIIMech-25
၂၆မောင်မျိုးချစ်လွင်IIMech-26
၂၇မောင်သန့်ဇင်ဖြိုးIIMech-27
၂၈မောင်ကျော်ဇော်လွင်IIMech-28
၂၉မောင်လွင်မျိုးကျော်IIMech-29
၃၀မောင်ဖြိုးသူရကျော်IIMech-30
၃၁မောင်ဝီလျှံဝင်းIIMech-31
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
Third Year (    Civil     )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်လက်မှတ်
မဝေလွင်ဦးIII  C-1 
မောင်ခန့်ထက်အောင်III  C-2 
မဝင့်ရတီအောင်III  C-3 
မောင်မင်းဖုန်းမော်III  C-4 
မဆုပြည့်ဉာဏ်ထွန်းIII  C-5 
မမြတ်မွန်ခိုင်III  C-6 
မောင်စိုင်းမောင်မောင်III  C-7 
မအေးမြတ်မွန်III  C-8 
မနှင်းပုလဲအေးIII  C-9 
၁၀မောင်ဥက္ကာကိုကိုIII  C-10 
၁၁မဝေဝေချိုIII  C-11 
၁၂မသင်းသီရိဆွေIII  C-12 
၁၃မဖြူစင်မြင့်မြတ်III  C-13 
၁၄မသဥ္ဇာငြိမ်းIII  C-14 
၁၅မောင်ဉာဏ်ဟိဏ်းIII  C-15 
၁၆မောင်အောင်ခိုင်မင်းIII  C-16 
၁၇မမြတ်မွန်ကိုIII  C-17 
၁၈မောင်ဇွဲပြည့်ဖြိုးIII  C-18 
၁၉မောင်ကောင်းဆက်ဟိန်းIII  C-19 
၂၀မောင်ဇော်ဖြိုးအောင်III  C-20 
၂၁မရွန်းလဲ့လဲ့ဖြူIII  C-21 
၂၂မရိုးမြတ်နိုးIII  C-22 
၂၃မယမင်းမို့မို့III  C-23 
၂၄မောင်သီဟဖြိုးIII  C-24 
၂၅မစန္ဒီရွှန်းလဲ့III  C-25 
၂၆မောင်ချစ်မိုးဇော်III  C-26 
၂၇မသီရိဝင်းသန့်III  C-27 
၂၈မောင်ကောင်းခန့်ဇော်III  C-28 
၂၉မသင်းသင်းယုနွယ်III  C-29 
၃၀မောင်ရန်နိုင်III  C-30 
၃၁မောင်ခန့်ညားဆွေIII  C-31 
၃၂မောင်သိန်းသန်းထက်III  C-32 
၃၃မလဲ့ချိုချိုဦးIII  C-33 
၃၄မောင်ထန်းဘွေIII  C-34 
၃၅မောင်ကောင်းခန့်ကျော်III  C-35 
၃၆မောင်မြင့်မြတ်စိုးမင်းIII  C-36 
၃၇မောင်ဖိလစ်မွန်III  C-37 
၃၈မောင်ကောင်းထက်အောင်III  C-38 
၃၉မောင်ကောင်းလင်းသန့်III  C-39® 
၄၀မောင်လှဖုန်းမောင်III  C-40® 
၄၁မောင်မျိုးသန်းထွန်းIII  C-41® 
၄၂မောင်ညီမင်းသန့်III  C-42® 
၄၃မခိုင်ဇင်ဖူးIII  C-43 
၄၄မောင်ခန့်တေဇာIII  C-44® 
၄၅မောင်အာကာဖြိုးIII  C-45® 
၄၆​မောင်တင်ထွန်းဦးIII  C-46® 
၄၇မောင်ဇော်မိုးခိုင်III  C-47 
၄၈မောင်အေးတိုးIII  C-48 
၄၉မထွန်းသော်တာဝင်းIII  C-49 
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
Third Year (   EC     )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်လက်မှတ်
မအိနန္ဒာကျော်III  EC-1 
မဝင်းလဲ့လဲ့အောင်III  EC-2 
မဆွေဆွေဦးIII  EC-3 
မောင်ပြည့်ဝေဖြိုးIII  EC-4 
မသင်းရတနာစိုးIII  EC-5 
မစန်းရွှူးတင်III  EC-6 
မနှင်းသီတာအောင်III  EC-7 
မောင်ဝင်းဇော်ဦးIII  EC-8 
မအေးချမ်းမိုးIII  EC-9 
၁၀မမွန်မွန်ကြည်ဝင်းIII  EC-10 
၁၁မောင်ဝေယံကျော်III  EC-11 
၁၂မစုစုစန္ဒာခိုင်III  EC-12 
၁၃မဇင်မျိုးခိုင်III  EC-13 
၁၄မသီရိကေခိုင်III  EC-14 
၁၅မစင်သီယာထွန်းIII  EC-15 
၁၆မဆုယမင်းမြတ်III  EC-16 
၁၇မစုစုတင်III  EC-17 
၁၈မောင်ပြည့်ဖြိုးပိုင်III  EC-18 
၁၉မောင်သူရဟိန်းIII  EC-19 
၂၀မောင်ခန့်စည်သူIII  EC-20® 
၂၁မရှုမာIII  EC-21 
၂၃မဇင်ဖြူကျော်III  EC-23 
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
Third Year (     EP       )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်အကြောင်းအရာ
မထက်ထက်လင်းIII  EP-1 
မအိသန္တာဖြိုးIII  EP-2 
မသူဇာဌေးIII  EP-3 
မချိုဝေလွင်III  EP-4 
မအိအိန္ဒြာကျော်III  EP-5 
‌ေမာင်ဝေလင်းနိုင်III  EP-6 
မစန္ဒာကျော်III  EP-7 
မောင်ဟိန်းမြတ်အောင်III  EP-8 
မောင်ဟိန်းဇော်အောင်III  EP-9 
၁၀မောင်သော်ဇင်လင်းIII  EP-10 
၁၁မောင်အောင်သီဟIII  EP-11 
၁၂မခင်နိုင်းနိုင်းIII  EP-12 
၁၃မစုမြတ်နိုင်III  EP-13 
၁၄မောင်ထူးအောင်III  EP-14 
၁၅‌မဇင်မာဝေIII  EP-15 
၁၆မောင်ဝင်းဝင်းကျော်III  EP-16 
၁၇မောင်ကျော်ဇင်မင်းIII  EP-17 
၁၈မောင်ဟိန်းမြတ်သူIII  EP-18 
၁၉မောင်ရဲလင်းဌေးIII  EP-19 
၂၀မောင်ကောင်းထက်ဟိန်းIII  EP-20 
၂၁မောင်နန္ဒကျော်III  EP-21 
၂၂မထက်ထက်အောင်III  EP-22 
၂၃မောင်ချမ်းကိုကိုIII  EP-23 
၂၄မမို့သက်စံIII  EP-24 
၂၅မောင်အောင်ဟိန်းကျော်III  EP-25 
၂၆မောင်အောင်ကိုဖြိုးIII  EP-26 
၂၇မောင်ချစ်စံဝင်းIII  EP-27 
၂၈မောင်ထက်အောင်ဦးIII  EP-29 
၂၉မအိနန္ဒာဦးIII  EP-30 
၃၀မဇင်မာဖြိုးIII  EP-31 
၃၁မအိအိထွေးIII  EP-32 
၃၂မဇင်သီတာIII  EP-33 
၃၃မဖွာအင်III  EP-34 
၃၄မချောစုIII  EP-35 
၃၅မောင်ဇင်မောင်မောင်ဝင်းIII  EP-36® 
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
Third Year (      Mech     )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်အကြောင်းအရာ
မောင်ဘုန်းမာန်ရဲကျော်III  Mech-1
မောင်သက်နိုင်ဝင်းIII  Mech-2
မောင်အာကာမင်းခန့်III  Mech-3
မောင်ထွန်းထွန်းခန့်III  Mech-4
မောင်သန်းလင်းအောင်III  Mech-5
မောင်ရှမွေလIII  Mech-6
မောင်အောင်သိန်းIII  Mech-7
မောင်အောင်းမြတ်ကျော်III  Mech-8
မောင်အောင်သွင်ဖြိုးIII  Mech-9
၁၀မောင်ထွန်းကျော်ကျော်III  Mech-10
၁၁မောင်ခင်မောင်သန့်III  Mech-11
၁၂မောင်ထွန်းမင်းနိုင်III  Mech-12
၁၃မောင်ပြည့်ဖြိုးနိုင်III  Mech-13
၁၄မောင်အောင်အောင်ဦးIII  Mech-14
၁၅မောင်သက်ပိုင်ဦးIII  Mech-15
၁၆မောင်စျာန်ရဲထက်III  Mech-16
၁၇မောင်ဟိန်းခန့်မောင်III  Mech-17
၁၈မောင်ထက်မှူးကိုIII  Mech-18
၁၉မောင်ကျော်ဖြိုးခိုင်III  Mech-19
၂၀မောင်ဆန်းဖြိုးနိုင်III  Mech-20
၂၁မောင်သက်လွင်ထူးIII  Mech-21
၂၂မောင်ဘုန်းပြည့်ကျော်III  Mech-22
၂၃မောင်ဇော်မျိုးသန့်III  Mech-23
၂၄မောင်ဇင်မျိုးချစ်III  Mech-24
၂၅မောင်အောင်မျိုးကိုIII  Mech-25
၂၆မောင်ဇော်မျိုးထွန်းIII  Mech-26
၂၇မောင်ဘုန်းပြည့်ကျော်III  Mech-27
၂၈မောင်ကျော်ဇင်အောင်III  Mech-28
၂၉မောင်သန့်ဇင်ဖြိုးIII  Mech-29
၃၀မောင်ကျော်နန္ဒထွေးIII Mech-30®
၃၁မအိအိထွေးIII Mech-31
၃၂မအေးသန့်သန့်မိုးIII Mech-32
၃၃မအိဇင်သက်III Mech-33
၃၄မောင်မန်ဆွင်းတုန်းIII Mech-34
၃၅မောင်မျိုးမင်းအောင်III Mech-35
၃၆မောင်သန်းထိုက်အောင်III Mech-36®
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
စတုတ္ထနှစ် (      Civil    )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်လက်မှတ်
မသက်ဝေနွယ်IV C-1
မအေးအေးမြတ်IV C-2
မခင်လပြည့်ဝင်းIV C-3
မယုယုမွန်IV C-4
မငုဝါလင်းIV C-5
မခိုင်ရွှေစင်IV C-6
မမြတ်မွန်သန့်IV C-7
မနှင်းနုအေးIV C-8
မောင်စည်သူဖြိုးIV C-9
၁၀မောင်နန်းထွန်းဦးIV C-10
၁၁မလှလှမူIV C-11
၁၂မစိမ်းဝင့်သူIV C-12
၁၃မသင်းသင်းယုလှိုင်IV C-13
၁၄မနွေးနွေးလှိုင်IV C-14
၁၅မောင်အောင်ကျော်ဖြိုးIV C-15
၁၆မောင်ထွန်းမင်းနိုင်IV C-16
၁၇မထက်ထက်ကျော်IV C-17
၁၈မောင်ခန့်စိုးပြည့်IV C-18
၁၉မောင်ဖြိုးသက်ထွန်းIV C-19
၂၀မောင်ကျော်ဆန်းဝင်းIV C-20
၂၁မောင်ရဲမင်းအောင်IV C-21
၂၂မောင်လှိုင်ပြည့်ဖြိုးIV C-22
၂၃မောင်ဆန်းထိုက်ဦးIV C-23
၂၄မသဲနုဆည်းဆာIV C-24
၂၅မောင်‌ကျော်ဇောသန့်IV C-25
၂၆မဇင်မိုးသူIV C-26
၂၇မခင်သီးIV C-27
၂၈မောင်အောင်ခန့်ပွားIV C-28
၂၉မခိုင်ချိုသက်IV C-29
၃၀မောင်ချစ်ထွန်းIV C-30
၃၁မောင်မျိုးသီဟဆွေIV C-31
၃၂မောင်ပြည့်ဖြိုးနိုင်ဟိန်းIV C-32
၃၃မောင်ခိုင်ဇော်လတ်IV C-33
၃၄မောင်ငြိမ်းမင်းထွေးIV C-34
၃၅မောင်ထန်းကီကီးIV C-35
၃၆မောင်ရဲထက်အောင်IV C-36
၃၇မလွင်မာကြည်IV C-37
၃၈မောင်ဟိန်းဦးသွင်IV C-38
၃၉မောင်ထွဋ်ရဲထက်IV C-39
၄၀မောင်ခိုင်စိုးအောင်IV C-40
၄၁မထက်ရွှေဇင်IV C-41
၄၂မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင်IV C-42
၄၃မောင်ဟုန်းထွန်းIV C-43®
၄၄မောင်လိုင်ဆွန်းထန်IV C-44®
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
စတုတ္ထနှစ် (      EP   )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်လက်မှတ်
မစုမြတ်နိုင်IV EP-1
မဖြိုးဖြိုးIV EP-2
မထက်ထက်ဦးIV EP-4
မောင်ထက်နိုင်IV EP-5
မရည်မွန်ဦးIV EP-6
‌ေမာင်ချစ်ဦးမောင်IV EP-7
‌မဟေမာဇော်ဟိန်းIV EP-8
မမြတ်မွန်မွန်ကျော်IV EP-9
မသက်ထားစံIV EP-10
၁၀မခင်ကျော်စိမ့်IV EP-11
၁၁မောင်အောင်ဇင်ထက်IV EP-12
၁၂မောင်ထက်လင်းအောင်IV EP-13
၁၃မောင်‌ဇော်မျိုးသန့်IV EP-14
၁၄မဟန်နီဝင်းIV EP-15
၁၅မသိင်္ဂီထွန်းIV EP-16
၁၆‌ေမာင်လမျိုးလင်းIV EP-17
၁၇မဇွန်နေလီIV EP-18
၁၈‌ေမာင်မျိုးထက်ဦးIV EP-19
၁၉မောင်ကျော်မောင်IV EP-20
၂၀မနှင်းမြတ်မွန်IV EP-21
၂၁မခန့်စုပြည့်IV EP-22
၂၂မသီရိဗိုလ်IV EP-23
၂၃မောင်‌အောင်မြင့်မြတ်IV EP-24
၂၄မောင်နိုင်းကိုကိုIV EP-25
၂၅မောင်‌ဝေယံထွန်းနိုင်IV EP-26
၂၆မောင်‌ကောင်းမြတ်ထွန်းIV EP-27
၂၇မလပြည့်ကိုIV EP-28
၂၈မောင်ဇော်ဝင်းထွန်းIV EP-29
၂၉မနွေးနွေးနှင်းလှိုင်IV EP-30
၃၀မောင်မင်းခိုင်IV EP-31
၃၁မောင်ချမ်းမြေ့မောင်IV EP-32
၃၂မောင်‌အောင်ခန့်ဇော်IV EP-33
၃၃မောင်မိုးမင်းIV EP-34
၃၄မောင်မင်းဆန်းအောင်IV EP-35
၃၅မောင်‌အောင်မင်းကျော်IV EP-36
၃၆မအေးအေးသက်IV EP-37
၃၇မောင်ဆန််းဖြိုးကျော်IV EP-38
၃၈မောင်ဟိန်းစည်သူIV EP-39
၃၉မောင်သင်ဦးနိုင်IV EP-40
၄၀မောင်ကောင်းထက်ကိုIV EP-41®
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
စတုတ္ထနှစ် (     Mech   )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်လက်မှတ်
မောင်ဝဏ္ဏထွန်းIVMech-1
မောင်ရဲမင်းထက်IVMech-2
မောင်နေမျိုးထွန်းIVMech-3
မောင်ထက်လင်းအောင်IVMech-4
မောင်လမင်းကိုကိုIVMech-5
မောင်ဝေဖြိုးသန့်IVMech-6
မရွှေဇင်ပန်းခက်IVMech-7
မအေးချမ်းမေIVMech-8
မောင်ဇင်ကိုအေးIVMech-9
၁၀မောင်မင်းခန့်ကျော်IVMech-10
၁၁မောင်လှိုင်မင်းဦးIVMech-11
၁၂မောင်အောင်ငြိမ်းစိုးIVMech-12
၁၃မောင်သန့်ဇင်ကျော်IVMech-13
၁၄မောင်ခန့်သီဟIVMech-14
၁၅မောင်ဝင်းဆန်းအောင်IVMech-15
၁၆မမေသူဇာဖြိုးIVMech-16
၁၇မောင်ကျော်မင်းစိုးIVMech-17
၁၈‌မောင်မျိုးမင်းဝင်းIVMech-18
၁၉မရီမာမြင့်IVMech-19
၂၀မောင်ထင်လင်းအောင်IVMech-20
၂၁မောင်ရာကျော်IVMech-21
၂၂မောင်ဗလမင်းထင်IVMech-22
၂၃မောင်ကျော်ရဲထွန်းIVMech-23
၂၄မောင်မျိုးမင်းထွန်းIVMech-24
၂၅မောင်လင်းမြတ်ထွန်းIVMech-25
၂၆မောင်နိုင်မင်းထက်IVMech-26
၂၇မောင်သီဟအောင်IVMech-27
၂၈မောင်အောင်ကျော်လှိုင်IVMech-28
၂၉မောင်‌စိုးမိုးထက်IVMech-29
၃၀မောင်သက်မင်းဖြိုးထက်IVMech-30
၃၁မောင်ဇော်ဇော်အောင်IVMech-31
၃၂မောင်သိန်းဇော်ထွန်းIVMech-32
၃၃မောင်ဆန်းဖြိုးမော်IVMech-33
၃၄မောင်‌ဝေဖြိုးထွန်းIVMech-34
၃၅မောင်မျိုးကိုကိုIVMech-35
၃၆မောင်မျိုးသီဟထွန်းIVMech-36
၃၇မောင်ရဲနိုင်ဖြိုးIVMech-37
၃၈မောင်ဇော်မင်းသူIVMech-38
၃၉မောင်ရဲဝင်းIVMech-39
၄၀မောင်လှိုင်မျိုးချစ်IVMech-40
၄၁မောင်အောင်မျိုးလှိုင်IVMech-41
၄၂မောင်ထက်အောင်အောင်IVMech-42
၄၃မောင်သန်းဌေးအောင်IVMech-43®
၄၄မောင်ဝေလွင်အောင်IVMech-44®
၄၅မောင်ချစ်ကိုဟိန်းIVMech-45®
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
ပဉ္စမနှစ် (    Civil   )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်လက်မှတ်
မောင်မင်းထွဋ်ဟိန်းVC-1
မစောယုနွယ်VC-2
မယဉ်မေထွန်းVC-3
မစုစန္ဒီမျိုးVC-4
မစောသရဖီနိုင်VC-5
မရွှန်းလဲ့သူVC-6
မအိသန္တာအောင်VC-7
မမျိုးစန္ဒာစန်းကိုVC-8
မမာလာထွန်းVC-9
၁၀မမေဇူးဇူးအောင်VC-10
၁၁မဇင်မာလှိုင်VC-11
၁၂မောင်ဝေယံအောင်VC-12
၁၃မောင်စိန်မင်းသူVC-13
၁၄မောင်အောင်မြင့်မိုးVC-14
၁၅မပပဝင်းVC-15
၁၆မအိရွှေစင်VC-16
၁၇မောင်သော်ဇင်VC-17
၁၈မစန္ဒီလင်းVC-18
၁၉မညိမ်းဖြူဟန်VC-19
၂၀မောင်ပြည့်စုံအောင်VC-20
၂၁‌မပွင့်ဖူးခိုင်VC-21
၂၂မောင်ရဲထက်နေဝင်းVC-22
၂၃‌မမေဇင်ဖြိုးVC-23
၂၄မောင်လှိုင်စိုးဝင်းVC-24
၂၅မောင်နေမျိုးအောင်VC-25
၂၆မောင်ရန်လင်းအောင်VC-26
၂၇မောင်ခန့်ရဲဦးVC-27
၂၈မောင်ရာဇာထွန်းVC-28
၂၉မောင်ဝေယံကိုVC-29
၃၀မစန္ဒာဝင်းVC-30
၃၁မောင်စိုင်းကိုစိုးVC-31
၃၂မောင်ဇော်မျိုးထက်VC-32
၃၃မောင်ရဲမျိုးကိုVC-33
၃၄မောင်ရှိုင်းဦးကိုကိုVC-34
၃၅မခေးထန်းကီးVC-35
၃၆မောင်သုခVC-36
၃၇မသွဲ့သွဲ့စံVC-37
၃၈မောင်ဇော်ညီညီထွန်းVC-38
၃၉မောင်မျိုးချစ်ဦးVC-39
၄၀မောင်ကျော်ဇောလင်းVC-40
၄၁မောင်မြတ်နိုးသက်ထွေးVC-41
၄၂မောင်မျိုးဆန်းဝင်းVC-42
၄၃မောင်ကျော်ဘုန်းမြင့်VC-43
၄၄မောင်အောင်ရဲကျော်VC-44
၄၅မောင်မင်းသော်ခVC-45
၄၆မောင်မျိုးမင်းသန့်VC-46
၄၇မောင်တိုးခန့်အောင်VC-47
၄၈မောင်မင်းသန့်ဟန်VC-48
၄၉မောင်ရဲဝေမင်းVC-49
၅၀မောင်ချစ်မျိုးကိုVC-50
၅၁မအေးကြူသင်းVC-51
၅၂မောင်သက်စိမ်းဦးVC-52®
၅၃မောင်လိန်းဘူအွမ်VC-53®
၅၄မောင်သာထက်အောင်VC-54®
၅၅မောင်သူရိန်ကိုVC-55®
၅၆မောင်သင်္ကြန်အောင်VC-56®
၅၇မအိသဉ္ဇာမောင်VC-57®
၅၈​မအေးစန္ဒာအောင်VC-58®
၅၉မောင်ကျော်သူလင်းVC-59®
၆၀မောင်ဝင်းမင်းကိုVC-60®
၆၁မောင်သိန်းသန်းထွန်းVC-61®
၆၂မောင်အောင်ဇင်ဖြိုးVC-62®
၆၃မောင်ပိုင်ဖြိုးဟန်VC-63®
၆၄မအေးမြတ်နွယ်VC-65®
၆၅မနန်းကျော့ကျော့စံVC-67®
၆၆မသံသာထက်VC-68
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
ပဉ္စမနှစ် (    VEC   )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်လက်မှတ်
မအေးမြတ်သင်းVEC-1
မအိသန္တာဝင်းVEC-2
မမျိုးဆုမွန်အောင်VEC-3
မလှသူဇာဝင်းVEC-4
မခိုင်ခိုင်မော်VEC-5
မချိုချိုမြင့်VEC-6
မောင်ထက်ဝေအောင်VEC-7
မမေစန္ဒာထွန်းVEC-8
မမေသက်နှင်းVEC-9
၁၀မောင်သိန်းကျော်VEC-10
၁၁မလှမဥ္ဇူသိမ့်VEC-11
၁၂မောင်ဇမ်ရဲထွဋ်VEC-12
၁၃မောင်ကေျာ်နန္ဒအောင်VEC-13
၁၄မောင်ထက်အောင်ခန့်VEC-14
၁၅မောင်ကောင်းမြတ်ခိုင်ထွန်းVEC-15
၁၆မောင်ငြိမ်းချမ်းကိုVEC-16
၁၇မမြင့်သန္တာတိုးVEC-17
၁၈မောင်မင်းဆက်မော်VEC-18
၁၉မောင်လွင်ထက်ကိုVEC-19
၂၀မောင်ဝင်းကိုလတ်VEC-20
၂၁မောင်မင်းသန့်နိုင်VEC-21
၂၂မထန်းလိုင်းVEC-22
၂၃မောင်ဇော်မျိုးထွန်းVEC-23
၂၄မထက်ထက်ဝင်းနွယ်VEC-24
၂၅မအိအိစိုးVEC-25
၂၆မောင်ဝေဖြိုးကျော်VEC-26®
၂၇မောင်စွမ်းပြည့်မာန်ဟုန်VEC-27®
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
ပဉ္စမနှစ် (    VEP   )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်လက်မှတ်
‌မအေးသီရိအောင်VEP-1
မလဲ့နန္ဒာသန်းVEP-2
မအေးမို့မို့VEP-3
မမူယာမြင့်VEP-4
မောင်မင်းထက်အောင်VEP-5
မဖြိုးအိဝေVEP-6
မသိမ့်ဇာဇာအောင်VEP-7
မသက်သက်ဆွေVEP-8
မမွန်မွန်ဆွေVEP-9
၁၀မောင်ကျော်မင်းသူVEP-10
၁၁မခိုင်စန္ဒီမော်VEP-11
၁၂မနန်းသက်မွန်VEP-12
၁၃မနေခြည်ဦးVEP-13
၁၄မောင်မျိုးဇော်အောင်VEP-14
၁၅‌မထက်ထက်ဦးလွင်VEP-15
၁၆‌မကြည်လဲ့လဲ့ဦးVEP-16
၁၇မောင်ရှိုင်းထွန်းVEP-17
၁၈မောင်သီဟရဲထွဋ်VEP-18
၁၉မောင်မျိုးဆန်းအေးVEP-19
၂၀မောင်အောင်စိုးမင်းVEP-20
၂၁မောင်မျိုးသက်နိုင်VEP-21
၂၂မောင်မျိုးကျော်သူVEP-22
၂၃မောင်နိုင်လင်းထက်VEP-23
၂၄မောင်ပြုံးကိုကိုVEP-24
၂၅မောင်ဇေယျာမျိုးနိုင်VEP-25
၂၆‌ေမာင်ကိုဖြိုးVEP-26
၂၇‌ေမာင်ကျော်စည်သူVEP-27
၂၈မဆုမွန်ကျော်VEP-28
၂၉မောင်ခန့်ထက်အောင်VEP-29
၃၀မောင်ဟိန်းမင်းသူVEP-30
၃၁မောင်အောင်မိုးဦးVEP-31
၃၂မသိန်းစိုးVEP-32
၃၃မောင်ဝေယံထက်VEP-33
၃၄‌မောင်ထက်ပိုင်အောင်VEP-34
၃၅‌မောင်ဇင်ယော်ထွန်းVEP-35
၃၆မောင်ဆန်းကိုဦးVEP-36®
၃၇မောင်ရဲထက်မော်VEP-37®
၃၈မောင်ထက်အောင်VEP-38®
၃၉မောင်သိန်းမင်းဇော်VEP-39®
၄၀မောင်လိန်းဟုန်းVEP-40®
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
ဆဌမနှစ် (    Civil    )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်လက်မှတ်
မအိမြတ်ငြိမ်းVIC-1
မအိအိဖြူVIC-2
‌မောင်ရဲသူဌေးလှိုင်VIC-3
မချယ်ချယ်ထွေးVIC-4
မအာကာကြည်VIC-5
မရီဝေဖူးVIC-6
မစိမ်းစုစုနိုင်VIC-7
မမေမြင့်မိုးခင်VIC-8
‌မငြိမ်းသာဇော်VIC-9
၁၀မောင်နေမျိုးအောင်VIC-10
၁၁မခိုင်ဇင်စိုးVIC-11
၁၂မသင်းမြတ်လွင်VIC-12
၁၃မောင်အောင်ဖြိုးခန့်VIC-13
၁၄မောင်မင်းမင်းထိုက်VIC-14
၁၅မောင်ငြိမ်းချမ်းစိုးVIC-15
၁၆မအေးစန္ဒာဝေVIC-16
၁၇မဟေမာန်သစ္စာVIC-17
၁၈မခင်သန္တာမျိုးVIC-18
၁၉မယဉ်ယဉ်မွန်VIC-19
၂၀မသိမ့်သိမ့်နွေးVIC-20
၂၁မခိုင်မေမြင့်VIC-21
၂၂မောင်မင်းထိုက်ဝင်းVIC-22
၂၃မောင်ဇော်ထက်VIC-23
၂၄မသင်းစန္ဒာတင့်VIC-24
၂၅မောင်ကျော်ဇင်သိန်းVIC-25
၂၆မောင်ဟိန်းမင်းဇော်VIC-26
၂၇မောင်ထင်ကျော်လွှန်းVIC-27
၂၈မအေးမြတ်မွန်VIC-28
၂၉‌မအိအိထွန်းVIC-29
၃၀မသက်ထားဦးVIC-30
၃၁မောင်နိုင်ထွန်းဦးVIC-31
၃၂မဆုသစ္စာနွယ်VIC-32
၃၃မချောစုဝေVIC-33
၃၄မဆုမြတ်ထက်VIC-34
၃၅မောင်သန့်ဇင်ဦးVIC-35
၃၆မောင်ထက်မြတ်ဝင်းကျော်VIC-36
၃၇မောင်ဇော်ဝင်းထွဋ်VIC-37
၃၈မောင်ရန်လင်းVIC-38
၃၉မောင်ဆွေဖုန်းအံ့VIC-39
၄၀မောင်အောင်ရန်ငြိမ်းဝင်းVIC-40
၄၁မောင်ကျော်စွာဝင်းVIC-41
၄၂မအေးအေးခိုင်ကျော်VIC-42
၄၃မောင်ညီညီထွေးVIC-43
၄၄မအေးချမ်းမွန်VIC-44
၄၅မဇင်မာနွယ်VIC-45
၄၆မောင်ဇင်မျိုးထွန်းVIC-46
၄၇မောင်စတီဗဲင်ထန်းVIC-47
၄၈မရည်မွန်ငြိမ်းVIC-48
၄၉မောင်ဇင်ကိုဦးVIC-49
၅၀မောင်နိုင်မင်းသူVIC-50
၅၁မောင်သန်းသိိန်းထွန်းVIC-51
၅၂မောင်သာဒွေးစံVIC-52
၅၃မနွေးသဥ္ဇာလွင်VIC-53
၅၄မောင်စိုင်းဝဏ္ဏVIC-54
၅၅မသင်းသင်းနွယ်VIC-55
၅၆မောင်သက်နိုင်ဖြိုးVIC-56
၅၇မောင်ဇင်လင်းနိုင်VIC-57
၅၈မဂျူးနိုင်အောင်VIC-58
၅၉မောင်ဘိုဦးVIC-59
၆၀မောင်ဇင်မင်းလတ်VIC-60
၆၁မောင်အာကာထွန်းVIC-61
၆၂‌မသိမ့်သိမ့်ထွေးVIC-62
၆၃မောင်ကျော်ဇင်မိုးVIC-63
၆၄မစန်းကေသီအောင်VIC-64
၆၅မောင်နေမျိုးကျော်VIC-65
၆၆မမိုးမိုးဆွေVIC-66
၆၇မောင်ရဲထွဋ်မောင်VIC-67
၆၈မောင်မင်းမင်းသန့်VIC-68
၆၉မနှင်းလဲ့ဝေVIC-69
၇၀မောင်ဇော်ထက်အောင်VIC-70
၇၁မောင်စည်သူလင်းVIC-71
၇၂မကီးထန်းယောင်VIC-72
၇၃မခိုင်နွယ်ဦးVIC-73
၇၄မောင်ဇော်မြင့်ဝင်းVIC-74
၇၅မောင်ဇော်ရဲဝင့်VIC-75
၇၆မဇင်မာစိုးVIC-76
၇၇မောင်ဝင်းကိုနိုင်VIC-77
၇၈မောင်ကားမနားယောVIC-78
၇၉မခိုင်ဇင်စိုးVIC-79
၈၀မောင်ကြည်ရွှင်VIC-80
၈၁မောင်ရဲဝင်းကျော်VIC-81
၈၂မောင်အောင်ငြိမ်းချမ်းVIC-82
၈၃မောင်နိုင်းထန်းVIC-83
၈၄မစုမ်ခေါတီးVIC-84
၈၅မောင်သူရတင်ဝင်းစိုးVIC-85
၈၆မထက်ထက်နိုင်VIC-86
၈၇မောင်ဖြိုးကျော်ဟိန်းVIC-87
၈၈မောင်ကျော်ကျော်အောင်VIC-88
၈၉မောင်မြတ်မင်းကိုVIC-89
၉၀မောင်ရဲနိုင်ထွန်းVIC-90
၉၁မသဲအိအိစံVIC-91
၉၂မောင်ချမ်းမြေ့အောင်VIC-92
၉၃မောင်ဝေဖြိုးVIC-93
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
ဆဌမနှစ် (   EC    )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်လက်မှတ်
မကြူကြူသင်းVIEC-1
မနှင်းနှင်းလှိုင်VIEC-2
မချောစုထွေးVIEC-3
မဝင်းထက်ထက်မောင်VIEC-4
မဟေမာခိုင်VIEC-5
မနီလာဝင်းVIEC-6
မအေးမြတ်လွင်VIEC-7
မနွေးနွေးအောင်VIEC-8
မအိစန္ဒာထွန်းVIEC-9
၁၀မနွယ်နွယ်စိုးVIEC-10
၁၁မအေးလပြည့်အောင်VIEC-11
၁၂မောင်သန်းမြင့်ထွန်းVIEC-12
၁၃မချမ်းမြေ့ဝင်းVIEC-13
၁၄မသိန်းဆွေမြင့်VIEC-14
၁၅မမိုးမဥ္ဇူVIEC-15
၁၆မတင်ဇာဝင်းVIEC-16
၁၇မသန္တာကျော်VIEC-17
၁၈မခင်ချမ်းမြေ့VIEC-18
၁၉မကြည်မာဆွေVIEC-19
၂၀မောင်ထက်နောင်လင်းVIEC-20
၂၁မမိုးမိုးဆွေVIEC-21
၂၂မောင်နေရဲလင်းVIEC-22
၂၃မစိုးနှင်းနွယ်VIEC-23
၂၄မအဥ္ဇလီဖြိုးVIEC-24
၂၅မမေသဇင်မိုးVIEC-25
၂၆မောင်ဇော်ကိုVIEC-26
၂၇မချယ်ရီမင်းVIEC-27
၂၈မသင်းသန္တာကျော်VIEC-28
၂၉မစောမြတ်နွယ်VIEC-29
၃၀မောင်အောင်ထိုက်VIEC-30
၃၁မခွါညိုVIEC-31
၃၂မောင်ဖြိုးမင်းအောင်VIEC-32
၃၃မစိုးစိုးမိုးVIEC-33
၃၄မဘီဘီစိုးVIEC-34
၃၅မဟန်နီမိုးVIEC-35
၃၆မောင်မင်းသူအောင်VIEC-36
၃၇မောင်အောင်ကိုနိုင်VIEC-37
၃၈မောင်မျိုးဇော်အောင်VIEC-38
၃၉မောင်ဝေယံဖြိုးVIEC-39
၄၀မောင်ကျော်ဇင်VIEC-40
၄၁မောင်မြင့်ဇော်ထွန်းVIEC-41
၄၂မောင်ဇာနည်ဦးVIEC-42
၄၃မောင်မျိုးရန်နောင်VIEC-43
၄၄မောင်ငြိမ်းထက်စိုးVIEC-44
၄၅မနွယ်နီလွင်VIEC-45
၄၆မောင်နိုင်ကျော်လင်းVIEC-46
၄၇မကြည်မေကောင်းVIEC-47
၄၈မဥမ္မာသင်းVIEC-48
၄၉မောင်စွမ်းထက်အောင်VIEC-49
၅၀မောင်သော်ဇင်VIEC-50
၅၁မောင်အောင်ခိုင်VIEC-51
၅၂မောင်မြင့်စိုးအောင်VIEC-52
၅၃မောင်ဖြိုးထက်အောင်VIEC-53
၅၄မောင်ဇွဲထက်ဝင်းVIEC-54
၅၅မောင်အောင်မြတ်သူVIEC-55
၅၆မောင်သန်းဇော်ဦးVIEC-56
၅၇မောင်သီဟဇော်VIEC-57
၅၈မောင်သိန်းမျိုးဦးVIEC-58
၅၉မဖြူဖြူသင်းVIEC-59
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
ဆဌမနှစ် (   EP   )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်လက်မှတ်
မအိအိခိုင်VIEP-1 
မသိမ့်သိမ့်နိုင်VIEP-2 
မနေမှူးထွဋ်အောင်VIEP-3 
မခင်ခင်အိVIEP-4 
မမွန်မွန်ဦးVIEP-5 
မစန္ဒာကျော်VIEP-6 
မရွှေစင်ဦးVIEP-7 
မဝေဝေအေးVIEP-8 
မသီသီနိုင်VIEP-9 
၁၀မသန္တာဦးVIEP-10 
၁၁မတင်မာဝင်းVIEP-11 
၁၂မအိပိုပိုကျော်VIEP-12 
၁၃မဇင်မော်မြင့်VIEP-13 
၁၄မဆူးခက်ဝင်းVIEP-14 
၁၅မနုနုထွေးVIEP-15 
၁၆မဝင်းမော်ဦးVIEP-16 
၁၇မသက်မှူးခင်VIEP-17 
၁၈မမြကေသီခိုင်VIEP-18 
၁၉မမီမီလှိုင်VIEP-19 
၂၀မဆွေဇင်ဝင်းVIEP-20 
၂၁မအိအိနိုင်VIEP-21 
၂၂မမြတ်မွန်ခိုင်VIEP-22 
၂၃မလဲ့လဲ့နိုင်VIEP-23 
၂၄မယုဇာအောင်VIEP-24 
၂၅မမေဖူးမော်VIEP-25 
၂၆မောင်မျိုးမြင့်ဇော်VIEP-26 
၂၇မသန္တာလင်းVIEP-27 
၂၈မမေလွင်ဦးVIEP-28 
၂၉မအေးအေးမွန်VIEP-29 
၃၀မစုခိုင်VIEP-30 
၃၁မကြူကြူခိုင်VIEP-31 
၃၂မသဇင်ပွင့်ဦးVIEP-32 
၃၃မောင်အောင်မင်းနိုင်VIEP-33 
၃၄မသန္တာစိုးVIEP-34 
၃၅‌မမေသူကျော်VIEP-35 
၃၆မမိုးမိုးစန်းVIEP-36 
၃၇မောင်ဟိန်းထက်ကျော်VIEP-37 
၃၈မမို့မို့ထွန်းVIEP-38 
၃၉မမေဆုမြတ်နိုးVIEP-39 
၄၀မရွှေဇင်ဝင်းVIEP-40 
၄၁မောင်ထွဋ်အာကာVIEP-41 
၄၂မောင်ဝေလင်းဦးVIEP-42 
၄၃မမုအုံခြူးVIEP-43 
၄၄မမေသင်္ကြန်ဦးVIEP-44 
၄၅‌မောင်ဟာရ်မွန်VIEP-45 
၄၆မောင်ဟန်ဇော်ဌေးVIEP-46 
၄၇မောင်အောင်ကိုဦးVIEP-47 
၄၈မဟိန်းနန္ဒာအောင်VIEP-48 
၄၉မဇင်မာစိုးVIEP-49 
၅၀မောင်ထိုက်သူစံVIEP-50 
၅၁မောင်အောင်ကျော်ကျော်မိုးVIEP-51 
၅၂မရွှေဇင်ထက်VIEP-52 
၅၃မောင်ထွန်းအောင်ကျော်VIEP-53 
၅၄မမိုးမိုးထွေးVIEP-54 
၅၅မောင်မျိုးမြင့်ထွန်းVIEP-55 
၅၆မောင်အောင်ဆန်းမင်းVIEP-56 
၅၇မောင်ရဲလင်းကျော်VIEP-57 
၅၈မောင်ထက်နိုင်ဝင်းVIEP-58 
၅၉မဇာဇာလင်းVIEP-59 
၆၀မောင်သိန်းထိုက််စိုးVIEP-60 
၆၁မောင်ဇော်ဝင့်ထက်နိုင်ကိုVIEP-61 
၆၂မမြတ်သီရိစိုးVIEP-62 
၆၃မောင်ထွန်းနိုင်လင်းVIEP-63 
၆၄မောင်တင်အေးချိုVIEP-64 
၆၅မမေလွွင်VIEP-65 
၆၆မောင်ဝေလျှံအောင်VIEP-66 
၆၇မောင်ဝေကျာ်ထက်လင်းVIEP-67 
၆၈မသိင်္ဂီမြင့်VIEP-68 
၆၉မဖြူစင်သော်VIEP-69 
၇၀မောင်အောင်ချမ်းငြိမ်းVIEP-70 
၇၁‌မောင်ထက်နေလင်းVIEP-71 
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)
ဆဌမနှစ် (   Mech   )
စဉ်အမည်ခုံအမှတ်လက်မှတ်
‌မဇာလီကျော်VIMech-1
မစိမ်းလဲ့လဲ့ဦးVIMech-2
မောင်ငြိမ်းချမ်းကောင်းကင်VIMech-3
မောင်ရှိန်းဟန်ဦးVIMech-4
မောင်သူရအောင်VIMech-5
မောင်နောင်ဖြိုးအောင်VIMech-6
မဝင့်ပပထွန်းVIMech-7
မောင်အောင်ကိုကိုဝင်းVIMech-8
မောင်ဇော်ဗညားVIMech-9
၁၀မောင်စိုးထွန်:အောင်VIMech-10
၁၁မစုမြတ်နှင်းVIMech-11
၁၂မောင်ခိုင်ဇော်ဝင်းVIMech-12
၁၃မောင်အောင်ကျော်ကျော်VIMech-13
၁၄မောင်ဖြိုးဝေVIMech-14
၁၅မောင်ဝေလျှံမင်းVIMech-15
၁၆မောင်ကောင်းစံဝင်းVIMech-16
၁၇မောင်ကောင်းဇော်ဟိန်းVIMech-17
၁၈မောင်ဟိန်းမိုးအောင်VIMech-18
၁၉မောင်အေးမင်းအောင်VIMech-19
၂၀မောင်သန်းကျော်ဦးVIMech-20
၂၁မောင်စီလွင်မိုး+B8VIMech-21
၂၂မောင်ဘိုဝင်းVIMech-22
၂၃မောင်ပြည့်ဖြိုးသူVIMech-23
၂၄မောင်ဝင်းမင်းထိုက်VIMech-24
၂၅မောင်ဝေဠုကျော်VIMech-25
၂၆မောင်ဟိန်းသူဇော်VIMech-26
၂၇မောင်သန်းထက်ဖြိုးVIMech-27
၂၈မရီရီနှင်းVIMech-28
၂၉မောင်လမင်းထက်VIMech-29
၃၀မောင်မင်းသူနိုင်VIMech-30
၃၁မောင်ရဲဝင်းအောင်VIMech-31
၃၂မစုမြတ်ခိုင်VIMech-32
၃၃မောင်မြတ်ဇော်အောင်VIMech-33
၃၄မောင်ဟန်လင်းအောင်VIMech-34
၃၅မောင်ဟန်မြင့်မောင်VIMech-35
၃၆မောင်စိုးလွင်ဦးVIMech-36
၃၇မောင်စည်သူဗိုလ်VIMech-37
၃၈မောင်လှိုင်မင်းသန့်VIMech-38
၃၉မောင်အေးမင်းထွန်းVIMech-39
၄၀မောင်‌ကျော်မင်းထက်VIMech-40
၄၁မောင်‌ကောင်းညွန့်လင်းVIMech-41
၄၂မောင်ဟိန်းထက်အောင်VIMech-42
၄၃မောင်နန်းထိုက်အောင်VIMech-43
၄၄မောင်‌ကျော်မင်းဦးVIMech-44
၄၅မောင်ပြည့်ဖြိုးဇော်VIMech-45
၄၆မောင်ထွန်းဝေVIMech-46
၄၇မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင်VIMech-47
၄၈မောင်အောင်သီဟVIMech-48
၄၉မောင်ထက်နိုင်VIMech-49
၅၀မောင်အောင်မျိုးသန့်VIMech-50
၅၁မောင်ခန့်ငြိမ်းဝေVIMech-51
၅၂မောင်‌အောင်ခင်ဇော်VIMech-52
၅၃မောင်ကောင်းဝေယံမျိုးVIMech-53
၅၄မောင်ဝေယံဖြိုးVIMech-54
၅၅မောင်‌ကျော်ကျော်ချင်းVIMech-55
၅၆မောင်မျိုးချစ်VIMech-56
၅၇မောင်ဝေယံစိုးVIMech-57
၅၈မောင်မျိုးဇော်ဝင်းVIMech-58
၅၉မောင်မျိုးသူဇော်VIMech-59
၆၀မောင်ဇော်မင်းဟိန်းVIMech-60
၇၁မောင်ဟိန်းမင်းဖြိုးVIMech-71
၇၂မောင်သိန်းထက်စံVIMech-72
၇၃မောင်အောင်လွင်မိုးVIMech-73
၇၄မောင်ဂေငိုင်းVIMech-74
၇၅မောင်သီဟကျော်VIMech-75
၇၆မောင်နေဝင်းVIMech-76
၆၁မောင်စိုင်းသူရထွန်းVIMech-61
၆၂မောင်သိန်းသန်းထွန်းVIMech-62
၆၃မောင်‌ဇေယျာထွန်းVIMech-63
၆၄မောင်ကောင်းြမတ်ဇော်VIMech-64
၆၅မောင်အောင်ညီညီစိုးVIMech-65
၆၆မောင်အောင်ကျော်ဦးVIMech-66
၆၇မမာလာထွေးVIMech-67
၆၈မောင်အောင်ညိမ်းဖြိုးVIMech-68
၆၉မောင်ရဲမော်VIMech-69
၇၀မောင်ဆန်းဝင်းအောင်VIMech-70